تحلیل امروز قیمت انجین

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۹ آذر (۳۰ نوامبر ۲۰۲۱)

انجین که در ماه نوامبر درون یک کانال صعودی قرار گرفته است با لمس سطوح سقف و کف کانال حرکت خود ادامه می دهد. در این مسیر روز ۲۵ نوامبر  ENJبا برخورد به سقف کانال در محدوده ۴.۶ تا ۴.۸ دلاری و مجبور به عقب نشینی شد و در روز ۲۷  نوامبر تا کف کانال پایین کشیده شد. انجین پس از لمس این محدوده در نزدیکی قیمت ۳.۴ دلاری تا ۳.۲ دلاری مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین حرکت تازه ای را آغاز کرد و روز گذشته تا محدوده ۳.۹ دلاری هم پیشروی کرد. اما در این قیمت با برخورد به میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته متوقف شد و امروز دوباره تا محدوده ۳.۵ دلاری پایین کشیده شد

تحلیل پرایس اکشن انجین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ همچنان کانال صعودی خود را حفظ کرده است. در این مسیر انجین در روزهای گذشته با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه داد. در این مسیر روز ۲۷ نوامبر تا کف کانال در نزدیکی ۳.۴ و ۳.۲ دلاری پایین کشیده شد و کف کانال از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد به این ترتیب انجین حرکت تازه‌ای را آغاز کند و تا محدوده ۳.۹ دلاری هم پیشروی کرد اما در این قیمت و  در نزدیکی (MA 100)  نشد و امروز دوباره تا محدوده قیمت ۳.۵ پایین کشیده شد.

در حال حاضر محدوده ۳.۵ دلاری سطح حمایت انجین خواهد بود در صورتیکه این محدوده موفق به دفاع از قیمت شود انتظار داریم حرکت تازه ای را از انجین ببینیم. در مسیر صعودی محدوده ۳.۷ در نزدیکی میانگین ۱۰۰ ساعته و سپس محدوده ۳.۹ و ۴ دلار موانع مهم بعدی خواهند بود. پس از آن محدوده ۴.۵ تا ۴.۶ دلار و سپس ۵ دلار در نزدیکی سقف کانال مقاومت های بعدی در نظر گرفته می شوند

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از مقاومت‌های ۳.۶ و ۳.۷ دلاری نشود و حمایت ۳.۵ در نزدیکی کف کانال را از دست بدهد، باید منتظر کاهش بیشتر قیمت باشیم. در این مسیر محدوده ۳.۳ و ۳.۲ دلار سطح حمایت بعدی خواهد بود و هرگونه ریزش بیشتر می تواند ENJ را تا محدوده ۳ تا ۲.۹ و سپس ۲.۷ دلار پایین بکشد.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین روز ۹ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۴۶ قرار گرفته است و شیب صعودی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده  ۳.۶ تا ۳.۷ دلار است. پس از آن محدوده ۳.۹ تا ۴ دلار قرار دارد. سپس ۴.۵ تا ۴.۶ و ۵ دلار سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده  ۳.۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۳.۲ دلار و سپس ۳ تا ۲.۹ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجین در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲ آذر (۲۳ نوامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که از ابتدای ماه نوامبر درون یک کانال صعودی قرار دارد روز هفتم نوامبر پس از لمس سقف کانال در محدوده ۳.۵۵ دلاری در مسیر اصلاحی قرار گرفت و با از دست دادن حمایت در محدوده ۳ دلاری که در نزدیکی خط روند صعودی و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار داشت تا محدوده دو ماه ۷۵ دلار پایین کشیده شد. در اواسط ماه نوامبر در این محدوده ENJ با برخورد به کف کانال صعودی مورد حمایت قرار گرفت تا حرکت تازه‌ای را به سمت سقف کانال آغاز کند در این مسیر موفق شد از سطوح ۳ دلاری میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعت و همچنین خط روند نزولی در محدوده ۳.۱ دلاری عبور کند و روز ۲۰ نوامبر خودش را به سقف کانال در محدوده ۳.۹۰ دلاری برساند. انجین باز هم موفق به عبور از این مانع نشد و روز گذشته تا قیمت ۳.۲۰ دلاری اصلاح شد. انجین کوین پس از کسب حمایت در این محدوده حرکت صعودی تازه ای را آغاز کرد و امروز دوباره خودش را به محدوده ۳.۹۰ دلار رساند.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت اینجی در بازه زمانی ۴ ساعت نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که در  ۲۰ روز گذشته ENJ در یک کانال صعودی قرار داشت و با لمس سطوح سقف و کف کانال به حرکت خود ادامه می‌داد. در این مسیر روز ۲۰ نوامبر انجین خودش را به سقف کانال در محدوده ۳.۹۰ در این محدوده  مقاومت روبه‌رو شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت به این ترتیب روز گذشته تا مرز ۳.۲۰ دلار پایین کشیده شد در این محدوده مورد حمایت قرار گرفت تا ریزش بیشتری را تجربه نکند. به این ترتیب انجین کوین این فرصت را پیدا کرد تا حرکت صعودی تازه ای را آغاز کند در این مسیر از مقاومت در نزدیکی ۳.۵ دلاری میانگین متحرک ساده ساعته ۵۰ درصد عبور کرد امروز خودش را به مرز ۳.۹ دلاری رساند.

در حال حاضر محدوده ۳.۹ تا ۴ دلار در نزدیکی سقف کانال اولین سطح مقاومت برای انجین خواهد بود در صورتی که موفق به عبور از این مانع شود و موقعیت خودش را تثبیت کند انتظار داریم به روند صعودی خود ادامه دهد در مسیر صعودی قیمت‌های ۴.۱۵ و ۴.۴۵ دلار مقاومت های مهم بعدی برای انجین خواهند بود و پس از آن محدوده ۴.۸ تا ۵ دلار سطح مقاومت بعدی در نظر گرفته می شود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین این بار هم در محدوده سقف کانال با مقاومت روبه‌رو شود احتمال اصلاح مجدد قیمت وجود دارد. در مسیر اصلاحی محدوده ۳.۶ تا ۳.۵ دلار میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته اولین سطوح حمایت محسوب شود در صورت از دست دادن این ناحیه انتظار داریم قیمت نامحدود ۳.۲ دلار پایین کشیده شود هرگونه ریزش بیشتر می تواند اینجا تا محدوده ۳ و ۲.۹ دلار در نزدیکی کف کانال پایین بکشد

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین
نمودار تغییرات قیمت انجین کوین روز ۲ آذر

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال پس گرفتن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای کاردانو در محدوده ۶۵ قرار گرفته است و شیب صعودی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۳/۹ تا ۴ دلار است. پس از آن محدوده ۴.۱۵ و ۴.۴۵ تا ۴.۵ دلار قرار دارد. سپس ۴.۸ تا ۵ دلار سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۳.۶ تا ۳.۵ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۳.۲ دلار و سپس ۲۳ تا ۲.۹ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجان در نظر گرفته می‌شوند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین ۲۳ آبان (۱۴ نوامبر ۲۰۲۱)

انجین کوین که روز ۷ نوامبر موفق به عبور از محدوده ۳/۵۰ تا ۳/۶۰ دلاری نشده بود، در مسیر اصلاحی قرار گرفت. در این مسیر ENJ حمایت ۳/۲۵ دلاری را از دست داد و روز ۱۰ نوامبر تا محدوده ۲/۸۰ دلاری پایین کشیده شد. انجین حتی محدوده ۲/۶۰ دلاری را هم لمس کرد اما در این قیمت با حمایت روبرو شد و خیای زود به بالای ۲/۸ دلار بازگشت. به این ترتیب انجین کوین روز گذشته تا محدوده ۳/۳ دلاری هم پیشروی کرد اما باز هم موفق به عبور از این مانع نشد و امروز تا محدوده ۳ دلاری پایین کشیده شد. در زمان نگارش این مطلب انجین در محدوده ۳ دلاری معامله می‌شود و از حمایت خط روند و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته برخوردار است.

تحلیل پرایس اکشن انجین کوین

اگر به نمودار تغییرات قیمت انجین کوین در بازه زمانی ۴ ساعته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد ENJ پس از اینکه موفق به عبور از محدوده ۳/۵ تا ۳/۶ دلاری نشد تحت تاثیر یک حط روند نزولی قرار گرفت. همچنین انجین از حمایت یک خط روند صعودی هم برخوردار است که چندین بار از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. از ترکیب این دو خط روند صعودی و نزولی شاهد تشکیل یک مثلث در نمودار قیمت انجین هستیم.

روز گذشته قیمت با برخورد به ضلع بالای مثلث در محدوده ۳/۳ دلاری متوقف شد و امروز تا محدوده ۳ دلاری پایین کشیده شد. در این قیمت ضلع پایین مثلث و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کرد تا شاهد ریزش بیشتر قیمت نباشیم.

در حال حاضر محدوده ۳ دلاری ضلع پایین مثلث از قیمت دفاع می‌کند، در صورتی که این محدوده به حمایت خود ادامه دهد انتظار داریم انجین یکبار دیگر برای عبور از ضلع بالای مثلث در محدوده ۳/۲۰ دلاری تلاش کند. در صورت تحقق این امر و تثبیت موقعیت بالای مثلث، قیمت‌های ۲/۳۰ و سپس ۲/۴۵ و ۲/۵۰ دلار مقاومت‌های بعدی برای انجین کوین خواهند بود.

در سمت دیگر ماجرا در صورتی که انجین موفق به عبور از ضلع بالای مثلث نشود، احتمال بازگشت به سمت ضلع پایین وجود دارد. محدوده ۳  دلاری در نزدیکی ضلع پایین مثلث و  SMA 100 سطح حمایت مهم برای انجین خواهد بود. هر گونه ریزش بیشتر و خروج از ضلع پایین مثلث می‌تواند ریزش بیشتری را به دنبال داشته باشد.

در مسیر نزولی محدوده ۲/۹ و سپس ۲/۸۰ و ۲/۷۵ دلار سطوح حمایت مهم بعدی خواهند بود و پس از آن محدوده ۲/۶۰ دلاری می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

تحلیل و پیش بینی قیمت انجین کوین
نمودار تغییرات قیمت انجین کوین روز ۲۳ آبان

شاخص‌های تکنیکال

 • مکدی: در زمان نگارش این مطلب شاخص مکدی (MACD) ۴ ساعته برای انجین در حال از دست دادن محدوده مومنتوم صعودی قرار دارد
 • RSI: شاخص قدرت نسبی برای انجین در محدوده ۵۰ قرار گرفته است و شیب نزولی دارد
 • مقاومت: اولین سطح مقاومت برای انجین کوین محدوده ۳/۱۰ و سپس ۳/۲۰ دلار است. پس از آن محدوده ۳/۳۰ دلار قرار دارد. سپس ۳/۴۵ تا ۳/۵۰ دلار سطح مقاومت بعدی برای انجین خواهند بود.
 • حمایت: اولین سطح حمایت برای انجین کوین در محدوده ۳ دلار قرار دارد. پس از آن محدوده ۲/۹۰ و ۲/۸۰ دلار و سپس ۲/۷۵ و ۲/۶۰ دلار سطوح حمایت مهم بعدی برای انجان در نظر گرفته می‌شوند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − 15 =

دکمه بازگشت به بالا